Osoraku zukuri tanto - Ichimonji School style - Aikuchi koshirae