Osoraku zukuri tanto - Ichimonji School style - Kaiken koshirae