Tanto - blade - oroshigane, sashikomi polishing, chóji hamon with utsuri, hada - mokume, itame