Katana - období Nambokucho ve stylu školy Ichimonji - tensho koshirae období Momoyama