Osoraku zukuri tanto ve stylu školy Ichimonji - Aikuchi koshirae