Osoraku zukuri tanto ve stylu školy Ichimonji - Kaiken koshirae