Tanto - blade - oroshigane, sashikomi polishing, chóji hamon s utsuri, hada - mokume, itame