Wakizashi ve stylu školy Ichimonji - období Momoyama, tensho koshirae